KAN SAYIM RAPORLARINDAKİ KISALTMALAR VE TERİMLER

Kısaltma

Terim

Türkçe Karşılığı

Kullanım yeri (Örnek)

 

Complete

Tam, tüm, bütün

Tam kan sayımı

 

Blood

Kan

Tam kan sayımı

 

Count

Sayım

Tam kan sayımı

CBC

 

Tam kan sayımı

 

#

Number

Sayı

Seq #

Seq

Sequential

Sıra

Seq #

ID

Identity

Kimlik

Identity #

 

Report

Rapor

 

SYS

System

Sistem

 

SUSP

Suspected

Şüpheli

Morfoloji flaglarında

 

Verify

Teyid et

Morfoloji flaglarında

Diff

Differential

Farklılık

Lökosit formülü

 

Parameter

Değişken

 

 

Flag

Bayrak

Morfoloji flags

 

Sample

Numune

 

 

Analysis

İnceleme tahlil

 

 

Data

Veri,sonuç, netice

 

CONC

Concentration

Konsantrasyon

 

WBC

White blood cell

Beyaz kan hücresi

Lökosit

RBC

Red blood cell

Kırmızı kan hücresi

Eritrosit

MCV

Mean corpuscular volume

Eritrositlerin ortalama hacmi

 

MCH

Mean corpuscular hemoglobin

Eritrositlerdeki hemoglobin miktarının ortalaması

 

MCHC

Mean corpuscular hemoglobin concentration

Eritrositlerdeki hemoglobin konsantrasyonunun ortalaması

 

RDW

Red cell distribution Width

Eritrosit dağılım genişliği

 

HDW

Hemoglobin distribution width

Hemoglobin dağılım genişliği

 

PLT

Platelet

Trombosit

 

PCT

Plateletcrit

Trombositlerin total kan hacmi içindeki yüzdesi

 

PDW

Platelet distribution width

Trombosit dağılım genişliği

 

NEUT

Neutrophil

Nötrofil

 

GRAN

Granulocyte

Granüllü lökositler (nötrofil eozinofil bazofil)

 

LYMP

Lymphocyte

Lenfosit

 

MONO

Monocyte

Monosit

 

EOS

Eosinophil

Eozinofil

 

BASO

Basophil

Bazofil

 

LUC

Large unstained cell

Büyük boyanmamış hücre

 

LI

Lobularity index

Lob sayısı göstergesi

 

MPXI

Myeloperoxydase index

Miyeoperoksidaz indeksi

 

fl

Femtoliter

Femtolitre (=m3)

 

K

Kilo

Bin

 

M

Million

Milyon

 

e3

Exponential 3

Bin

 

e6

Exponential 6

Milyon

 

ANISO

Anisocytosis

Anizositoz

 

MICRO

Microcytosis

Mikrositoz

 

MACRO

Macrocytosis

Makrositoz

 

VAR

Variability

Değişkenlik (poikilositoz)

 

HYPO

Hypochromia

Hipokromi

 

HYPER

Hyperchromia

Hiperkromi

 

L.SHIFT

Shift to left

Sola kayma

 

 

BLAST

Lösemik hücre

 

 

OTHER

Diğer

 

PEROX

Peroxydase

Peroksidaz

 

VHC

Volume Hb Conc

Hacim Hb konsantrasyonu

 

HC

Hb Conc

Hb konsantrasyonu

 

CH

Cellular Hb

Her bir eritrositteki Hb miktarı

 

PRO#

Protocol number

Protokol numarası